SVE KATEGORIJE MENI
Rasprodato

Svodni registar pitanja iz srpske govorne kulture

Marina Nikolic 425,00 din. /kom 500,00 din. /kom ušteda: 75,00 din.
Izdavač: Beogradska knjiga Šifra: 325626 Dostupno : NE Rok isporuke : 15 dana Obavesti me kada ovaj proizvod postane dostupan.
Trenutno nedostupno

Više informacija, pomoć ili poručivanje:

060/232-51-20

011/331-92-25

Radnim danima od 08h do 16h

BESPLATNA DOSTAVA
za porudžbine iznad 8.000 din

O knjizi: 

Pri­ruč­nik "Svodni registar pitanja iz srpske govorne kulture" sa­sta­vljen je sa ci­ljem da se oni­ma ko­ji že­le da sa­zna­ju da li je ne­ko pi­sao o od­re­đe­nom pi­ta­nju srp­ske go­vor­ne kul­tu­re umno­go­me ušte­di trud tra­že­nja od­go­vo­ra na pi­ta­nje ko je o to­me pi­sao, od­no­sno gde se o to­me mo­že ne­što pro­či­ta­ti.Uvi­dom u svod­ni re­gi­star la­ko se mo­že se mo­že sa­zna­ti u ko­jem se od po­zna­tih je­zič­kih sa­vet­ni­ka mo­že na­ći od­go­vor, či­ji je autor, Marina Nikolić, ne­ko od po­zna­tih srp­skih lin­gvi­sta sa do­brim is­tra­ži­vač­kim lin­gvi­stič­kim is­ku­stvom, po­seb­no sa is­ku­stvom re­ša­va­nja pi­ta­nja iz obla­sti srp­ske lin­gvo­kul­tur­ne i nor­ma­ti­vi­stič­ke pro­ble­ma­ti­ke

0 Komentara

Ostavite Vaš komentar
Da bi ste ostavili komentar morate biti prijavljeni.