SVE KATEGORIJE MENI
Rasprodato

Obratni asocijativni rečnik srpskoga jezika

grupa autora 2.125,00 din. /kom 2.500,00 din. /kom ušteda: 375,00 din.
Izdavač: Beogradska knjiga Šifra: 325596 Dostupno : NE Rok isporuke : 15 dana Obavesti me kada ovaj proizvod postane dostupan.
Trenutno nedostupno

Više informacija, pomoć ili poručivanje:

060/232-51-20

011/331-92-25

Radnim danima od 08h do 16h

BESPLATNA DOSTAVA
za porudžbine iznad 8.000 din

O knjizi: 

Na­slov "Obrat­ni aso­ci­ja­tiv­ni reč­nik srp­sko­ga je­zi­ka" upu­ću­je na či­nje­ni­cu da su u ovom reč­ni­ku, za raz­li­ku od "Aso­ci­ja­tiv­nog reč­ni­ka srp­sko­ga je­zi­ka" ver­bal­ne aso­ci­ja­ci­je srp­sko­ga je­zi­ka or­ga­ni­zo­va­ne i lek­si­ko­graf­ski opi­sa­ne po prin­ci­pu: od re­ak­ci­je ka sti­mu­lu­su, kao što je na­ve­de­no u pod­na­slo­vu reč­ni­ka, a ne pre­ma prin­ci­pu: od sti­mu­lu­sa ka re­ak­ci­ji, ko­ji je bio pri­me­njen u pret­hod­nom aso­ci­ja­tiv­nom reč­ni­ku istih auto­ra. Dru­gim re­či­ma, ta dva reč­ni­ka su kom­ple­men­tar­ne ce­li­ne i nji­ho­va upo­tre­ba da­je naj­bo­lji re­zul­tat ako se ta­ko i ko­ri­ste.

0 Komentara

Ostavite Vaš komentar
Da bi ste ostavili komentar morate biti prijavljeni.