SVE KATEGORIJE MENI
Rasprodato

Mera i privid

Suncica Denić 393,00 din. /kom 462,04 din. /kom ušteda: 69,04 din.
Izdavač: Beogradska knjiga Šifra: 325589 Dostupno : NE Rok isporuke : 15 dana Obavesti me kada ovaj proizvod postane dostupan.
Trenutno nedostupno

Više informacija, pomoć ili poručivanje:

060/232-51-20

011/331-92-25

Radnim danima od 08h do 16h

BESPLATNA DOSTAVA
za porudžbine iznad 8.000 din

O knjizi: 

Knji­ga "Me­ra i pri­vid" Sun­či­ce De­nić u ne­ko­li­ko po­gla­vlja ob­ra­đu­je od­re­đe­ne ka­te­go­ri­je ko­je su u pret­hod­noj knji­zi "Op­šte i lič­no" već kon­cep­cij­ski kon­cen­tri­sa­ne. U pr­vom de­lu tu­ma­če­nje se fo­ku­si­ra na ak­tu­el­ne te­me i fe­no­me­ne, ili na ono što se auto­ru pri­ka­za­lo kao „do­pu­nja­va­nje“ u već pro­či­ta­nim i re­če­nim de­li­ma.Srp­ska knji­žev­nost na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji či­ni zna­ča­jan pri­log u ovoj knji­zi, a to je ujed­no i bi­tan do­pri­nos re­gi­stro­va­nju i ana­li­zi de­la i pro­ble­ma ove je­din­stve­ne po­e­ti­ke. Ovo po­gla­vlje da­je vred­nu ba­šti­nu u na­šoj sve­u­kup­noj na­u­ci o knji­žev­no­sti ko­ja, zbog objek­tiv­nih i dru­gih raz­lo­ga, osta­je mi­mo ove vr­ste umet­nič­ke stvar­no­sti i pro­ce­su­i­ra­nja.

0 Komentara

Ostavite Vaš komentar
Da bi ste ostavili komentar morate biti prijavljeni.