PROIZVODI

Uslovi korišćenja

 Član 1.

Ovim Pravilnikom o opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodavnice GrafArt: www.trafika.online definisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane GrafArt d.o.o. (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem on-line prodaja internet prodavnice www.trafika.online.
 

Član 2.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu. Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac. 
 

Član 3.

Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative. Kupac je u obavezi da pre svake kupovine proveri informacije vezane za uslove poslovanja.
 

Član 4.

Sve porudžbine putem eTrafika obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno, i ne mogu biti otkazane ili izmenjene bez prethodnog dogovora obeju strana.
 

Član 5.

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeće korake:

• korak 1 – registracija korisnika na login strani
• korak 2 – izbor modela i količine
• korak 3 – izbor načina isporuke
• korak 4 – izbor načina plaćanja
• korak 5 – upisivanje ličnih podataka za dostavu
• korak 6 – provera sadržaja korisničke korpe i upisanih ličnih podataka
• korak 7 – plaćanje bankovnom karticom u slučaju izbora takvog načina plaćanja
• korak 8 – provera povratne poruke od Prodavca i postupanje u skladu sa sadržajem poruke..

 

Član 6.

Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji. Biće prihvaćene samo pravilne uplate putem Payment Portal Banca Intesa. Uplata postaje važeća tek nakon prihvatanja uplate od strane Prodavca i upučivanje odgovarajuće poruke Kupcu. U slučaju da preskoči ili prekine proces plaćanja, Kupac gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja obuće.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi, upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu on-line prodavnice www.trafika.online. Narudžbine sa opcijom plaćanja pouzećem postaju izvršne tek nakon slanja odgovarajuće poruke Kupcu.

 

Član 7.

Prodavac se obavezuje da će robu nakon izvršenog plaćanja, odnosno prihvatanja porudžbine u slučaju plaćanja pouzećem, dostaviti Kupcu na jedan od sledećih načina: Kupcu će roba biti poslata putem sistema ekspresne dostave pošljki u roku od najviše 48 sata od prihvatanja porudžbine. Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.
 

Član 8.

Prodavac ne može preuzeti odgovornost za bilo kakve nepredviđene troškove nastale zbog kašnjenja u dostavi zbog nedostupnosti Kupca .
Ukoliko Kupac navede pogrešne lične podatke ili e-mail adresu u procesu kupovine, Prodavac ne može snositi odgovornost za probleme u dostavljanju ili preuzimanju robe.
U slučaju otkazivanja porudžbine nakon završene transakcije, Prodavac zadržava pravo obustavljanja troškova isporuke, prema cenovniku dostavljača. U slučaju da i pored dva pokušaja dostavljanja robe na datu adresu, roba ne bude isporučena Kupcu, Kupac će robu moći da lično preuzme po dogovoru sa Prodavcem.

 

Član 9.

Sve eventualne reklamacije biće rešavane u skladu sa Pravilnikom o rešavanju reklamacionih zahteva. U dodatku je naveden postupak rešavanja reklamacija. Za sve sporove između Prodavca i Kupca koji ne mogu biti rešeni sporazumno i u duhu dobre poslovne saradnje, nadležan je osnovni sud u Beogradu.

 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana. 
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora je na potrošaču.
Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.
Uz račun, potrošaču se dostavlja obrazac za odustanak od ugovora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

  • U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilkom isporuke robe ili u poruci kojom vas obaveštavamo da ste uspešno poručili artikle) pošaljite nam poštom na adresu GrafArt d.o.o. iz obrasca.
  • Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana i ovaj rok teče od dana kada ste vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u vaše ime.
  • Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslatim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).
  • Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
  • Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.
  • U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, vi snosite troškove vraćanja robe.
  • Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu.

 

Postupak rešavanja reklamacija

Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su Pravilnikom o rešavanju reklamacija potrošača GrafArt d.o.o., koji je u skladu sa Zakonom o uslovima za obavljanje prometa robe i Zakonom o zaštiti potrošača.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci od dana kupovine.
Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:
•    da reklamaciju prijavi putem telefona 011/
3319225, email-a prodaja@e-trafika.rs ili da reklamirani proizvod  pošalje poštom (na adresu GrafArt d.o.o., Pita Maravića 2A, Beograd,)
•    da reklamirani proizvod dostavi u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) sa pratećom dokumentacijom,
•    da podnese na uvid original računa o kupovini
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

GrafArt je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj po reklamaciji u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od 15 dana.
Ako je reklamacija osnovana, zbog nedostatka na proizvodu, potrošač ima pravo na:
1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja ili
3.    otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Potrošač nema prava iz prethodnog stave ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom. Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od dana kupovine. Prilikom reklamacije kupac je u obavezi:
•    da reklamirani proizvod odnese u adekvatnoj ambalaži (ukoliko je moguće u originalnoj) u najbliži ovlašćeni servis, naznačen na garantnom listu,
•    da podnese na uvid original garantnog lista i računa o kupovini,
•    da iznese precizan opis neispravnosti proizvoda

Ukoliko ovlašćeni servis nije u mogućnosti da otkloni nedostatak, odnosno kvar na reklamiranom proizvodu, isti izdaje potvrdu o tome, što potrošaču daje pravo na:
1.    zamenu kupljenog proizvoda za nov proizvod, odnosno proizvod odgovarajuće marke (modela, tipa) ili
2.    povraćaj iznosa plaćenog za taj proizvod u visini maloprodajne cene tog proizvoda na dan vraćanja.

GrafArt zadržava sva prava promene cene proizvoda, ako ste poručili proizvod po jednoj ceni i sa tom cenom ste ga primili na kućnu adresu, a nakon toga je cena promenjena, imate pravo na povraćaj iznosa koji ste za proizvod platili.

U slučaju  povraćaja novca za reklamirani proizvod kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, GrafArt d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartici, u svim ostalim slučajevima novac će biti vraćen na tekući račun kupca.